logo

Zakoni i propisi - Općina Stupnik

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 19/13, 137/15, 98/19, 144/20
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19
 1. Zakon o općem upravnom postupku NN br. 47/09, 110/21
 2. Zakon o upravnim pristojbama NN br. 115/16, 114/22
 3. Zakon o prostornom uređenju NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19
 4. Zakon o gradnji NN br. 153/13,20/17,125/19
 5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN br. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19
 6. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru NN br. 98/12
 7. Zakon o komunalnom gospodarstvu NN br. 68/18, 32/20
 8. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa NN br. 15/19
 9. Zakon o vodama NN br. 66/19, 84/21
 10. Zakon o koncesijama NN br. 69/17, 107/20
 11. Pravilnik o registru koncesija NN br. 26/13
 12. Zakon o proračunu NN br. 144/21
 13. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna NN br. 24/13, 102/17, 01/20, 147/20
 14. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN br. 127/17, 138/20, 151/22
 15. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN br. 28/10
 16. Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata NN br. 29/19, 98/19
 17. Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN br. 111/18
 18. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda NN br. 16/19
 19. Zakon o socijalnoj skrbi NN br. 18/22, 46/22, 119/22
 20. Zakon o pravu na pristup informacijama NN br. 25/13, 85/15, 69/22
 21. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora NN br. 17/19
 22. Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka NN br. 42/18
 23. Zakon o javnoj nabavi NN br. 120/16, 114/22
 24. Zakon o sustavu civilne zaštite NN br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22
 25. Zakon o zaštiti životinja NN br. 102/17, 32/19

Thank you for your upload

Skip to content