logo

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup lokacije – mjesta na javnoj površini - Općina Stupnik

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta i cestovnog zemljišta na nerazvrstanim cestama Općine Stupnik (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/20), Općinski načelnik Općine Stupnik dana 23. lipnja 2020. godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup lokacije – mjesta na javnoj površini, neizgrađenom građevinskom zemljištu i cestovnom zemljištu na nerazvrstanim cestama na području Općine Stupnik

 

 Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup lokacije – mjesta na javnoj površini, neizgrađenom građevinskom zemljištu i cestovnom zemljištu na nerazvrstanim cestama na području Općine Stupnik.

Lokacija: Parkiralište pokraj zgrade Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, Gornji Stupnik k.č.br. 5663/1 k.o. Stupnik.

Površina zemljišta koja se daje u zakup: 50m2

Namjena za koju se lokacija daje u zakup:

  1. Pokretne naprave i vozila koja služe za prodaju pekarskih proizvoda
  2. Zemljište koje se koristi za ugostiteljske i slične djelatnosti

Vrijeme za koje se lokacija daje u zakup:

  1. najduže 6 mjeseci
  2. najduže 5 godina

Početna visina zakupnine po m2:

  1. 2 kn/m2
  2. 25,00 kn/m2

Za zakupnine u trajanju od 31 do 60 dana iznos naknade se umanjuje za 30 %, a za duže od 60 dana za 50%.

Minimalna površina zakupa je 1 m2.

Rok za podnošenje pismenih ponuda: 02. srpnja 2020.

Način predavanja ponuda: Ponude za natječaj dostavljaju se u pisanom obliku, poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik, u zatvorenoj omotnici s naznakom ”Natječaj za zakup – NE OTVARATI”, s adresom naručitelja i adresom ponuditelja.

Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

  • ponudbeni list (u privitku natječaja),
  • izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od šest (6) mjeseci od dana objave javnog natječaja, dostavlja se u preslici.

 

Nepravodobne i nepotpune ponude se odbacuju.

 

Mjesto i vrijeme razmatranja prispjelih ponuda: Prostorije Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik, 06. srpnja 2020. u 17:00 sati.

Javnomu otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

 

Vrijeme koje se ponuditeljima određuje za uvid u stanje zemljišta na javnim površinama, neizgrađenom građevinskom zemljištu i cestovnom zemljištu na nerazvrstanim cestama Općine Stupnik koja se daju u zakup: do dana podnošenja ponuda.

 

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u natječaju je najveći ponuđeni iznos zakupnine uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz natječaja.

 

Pravo prvenstva kod natječaja u slučaju ponuđenih istih uvjeta ima ponuditelj čija ponuda je ranije pristigla na natječaj.

 

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu zemljišta na javnim površinama, neizgrađenom građevinskom zemljištu i cestovnom zemljištu na nerazvrstanim cestama Općine Stupnik imaju osobe iz Zakona kojim su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji, ukoliko sudjeluju u natječaju i ispunjavaju natječajne uvjete i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. Ponuđači koji ostvaruju prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koji su sudjelovali i udovoljili uvjetima iz natječaja dužni su se, u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, izjasniti žele li koristiti pravo prvenstva sklapanja ugovora o zakupu po uvjetima najpovoljnije ponude. Ukoliko se ponuđač ne izjasni u navedenom roku smatra se da ne želi koristiti pravo prvenstva na zaključenje ugovora o zakupu.

 

Nakon što Načelnik po prijedlogu Povjerenstva izvrši izbor najpovoljnijeg ponuditelja s istim se zaključuje ugovor o zakupu zemljišta na javnim površinama, neizgrađenom građevinskom zemljištu i cestovnom zemljištu na nerazvrstanim cestama Općine Stupnik.

 

Prestankom ugovora o zakupu odnosno korištenju zakupoprimac odnosno korisnik je dužan predati zemljište u posjed Općini Stupnik u stanju u kojem je bilo prije davanja u zakup odnosno na korištenje.

U slučaju iz prethodnog stavka zakupoprimac odnosno korisnik je dužan o svom trošku ukloniti i privremeni objekt.

Ukoliko zakupoprimac odnosno korisnik ne ukloni privremeni objekt u roku od 15 dana po isteku Ugovora o zakupu ili korištenju, uklanjanje objekta izvršiti će Općina na teret zakupoprimca odnosno korisnika.

 

 

 

KLASA: 372-03/20-01/1

URBROJ: 238/28-02-20-1

Stupnik, 23. lipnja 2020.

 

 

Općinski načelnik

Bruno Perković, v.r.

Javni natječaj – ponudbeni list

 

Thank you for your upload

Skip to content