logo

Javni natječaj za prijam na radno mjesto Viši savjetnik/ca za pravne poslove - Općina Stupnik

OPĆINA STUPNIK

 

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stupnik  raspisala je Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj  22/19  od  06.03.2019. godine za prijam u službu

Višeg savjetnika/ce – za pravne poslove  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stupnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/TKINJAMA (u daljnjem tekstu: kandidat u odgovarajućem padežu)

 

Opis poslova radnog mjesta višeg savjetnika/ce za pravne poslove

 

Obavlja stručne poslove u svezi priprema sjednica Općinskog vijeća i donošenja Odluka Općinskog vijeća, brine o zakonitom radu Općinskog vijeća, obavlja stručne poslove u svezi donošenja zaključaka i odluka Općinskog načelnika, obavlja stručne poslove u svezi pravne problematike vezane uz statusna prava općine, prati propise iz nadležnosti odjela, izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata, obavlja stručne kadrovske poslove i poslove personalne evidencije, vođenje upravnog postupka i donošenje rješenja u prvom stupnju, osigurava suradnju odjela s tijelima državne uprave, tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i dr. institucijama te obavlja druge poslove po nalogu načelnika

Podaci o plaći

Plaća: utvrđuje se množenjem osnovice u iznosu 3.880,00 kune bruto utvrđene Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike (Glasnik Zagrebačke županije 28/16 ;34/17). sa  koeficijentom  3,50  sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Stupnik  o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Stupnik  (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/10;26/13; 36/17)  uvećanim za 0,5% po navršenoj godini radnog staža.

UPUTE ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta višeg savjetnika/ce za pravne poslove – pismena provjera znanja:

Pitanja kojima se provjerava znanje i sposobnosti bitne za obavljanje poslova radnog mjesta  višeg savjetnika/ce za pravne poslove temelje se na sljedećim pravnim izvorima:

Opći dio:

 

 1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda RH, broj: SuP-O-1/2014)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17)

Posebni dio:

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11),4/18)
 2. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09)
 3. Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine 20/10;143/12;152/14; 29/17)
 4. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 07/09)
 5. Statut Općine Stupnik (Glasnik Zagrebačke županije 3/18)
 6. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16)
 7. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 Odluka US RH)
 8. Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja.

 

****

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće

moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidati će pristupiti pisanoj provjeri znanja.

Navedena provjera traje max 40 minuta (pisani dio).

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera;
 • razgovarati s ostalim kandidatima;
 • na bilo koji drugi način ometati koncentraciju ostalih kandidata.

 

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat  Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja neće bodovati.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od pisanog testiranja, provjere rada na računalu  i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Intervju se planira provesti odmah nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad u jedinici područne (regionalne) samouprave.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao pisano testiranje.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja dostavlja pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja.

Pročelnica donosi Rješenje o prijmu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja.

Kandidat koji nije zadovoljan Rješenjem o prijmu izabranog kandidata može podnijeti žalbu Općinskom načelniku Općine Stupnik  u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

 

POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA, NA WEB STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE STUPNIK.

Thank you for your upload

Skip to content