logo

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE OPĆINE STUPNIK UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2020./2021. - Općina Stupnik

Na temelju članka 9. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Stupnik (Glasnik Zagrebačke županije br. 28/19), Općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ

                   ZA DODJELU STIPENDIJE OPĆINE STUPNIK UČENICIMA I STUDENTIMA                                                               ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

 

  1. Za školsku/akademsku godinu 2020./2021. dodijelit će se 9 stipendija studentima (7 stipendija prema kriteriju izvrsnosti i 2 stipendije prema socijalnom kriteriju) i 12 stipendija učenicima srednjih škola (5 stipendija prema kriteriju izvrsnosti, 1 stipendija prema socijalnom kriteriju i 6 stipendija za deficitarna zanimanja).
  2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Općine Stupnik imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

Učenici srednjih škola prema kriteriju izvrsnosti:                                                                                             – da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Stupnik najmanje 1 godinu,                                                                                                                                               – da se školuju na području Republike Hrvatske,

– da su redoviti učenici srednje škole bez ponavljanja godine,

– da su završili prethodni razred (učenici prvog razreda srednje škole) s najmanjom prosječnom ocjenom 5,00 i na državnom ili međunarodnom natjecanju osvojili jednu od prve tri nagrade,

– da su završili prethodni razred (učenici viših razreda srednje škole) s najmanjom prosječnom ocjenom 4,60.

Studenti prema kriteriju izvrsnosti:                                                                                                              – da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Stupnik najmanje 1 godinu,                                                                                                                                                            – da se školuju na području Republike Hrvatske,

– da su redoviti studenti bez ponavljanja godine,

– da nisu stariji od 26 godina,

– da nisu apsolventi,

– da su završili prethodni razred (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom 4,80

– da su završili prethodnu godinu studija (studenti viših godina) s najmanjom prosječnom ocjenom 4,50.

Učenici srednjih škola prema socijalnom kriteriju:                                                                                           – da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Stupnik najmanje 1 godinu,                                                                                                                                                         – da se školuju na području Republike Hrvatske,

– da su redoviti učenici srednje škole bez ponavljanja godine,

– da su završili prethodni razred s najmanjom prosječnom ocjenom 3,80.

Studenti prema socijalnom kriteriju:                                                                                                                        – da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Stupnik najmanje 1 godinu,                                                                                                                                                         – da se školuju na području Republike Hrvatske,

– da su redoviti studenti prve i narednih godina studija bez ponavljanja godine,

– da nisu stariji od 26 godina,

– da nisu apsolventi,

– da su završili prethodni razred (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom 3,50

– da su završili prethodnu godinu studija (studenti viših godina) s najmanjom prosječnom ocjenom 3,00.

Učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima:

– da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Stupnik najmanje 1 godinu,

– da se školuju na području Republike Hrvatske,

– da su redoviti učenici srednje škole bez ponavljanja godine,

– da su završili prethodni razred s najmanjom prosječnom ocjenom 2,80.

Deficitarna zanimanja za koje će Općina Stupnik dodijeliti stipendije su:

Kuhar, slastičar, elektroinstalater, elektromehaničar, strojobravar, bravar, limar, alatničar, tokar, stolar, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater, plinoinstalater, mesar, kemijski čistač, fasader, staklar, krojač, armirač, tesar, monter suhe gradnje, zidar, pekar, podopolagač, krovopokrivač, autolakirer, autolimar, keramičar, ličilac-soboslikar, dimnjačar, medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege, instalater kućnih instalacija.

Učenik ili student može podnijeti zahtjev za sve kategorije stipendija, ali može ostvariti pravo samo na jednu stipendiju pri čemu se prednost daje kriteriju izvrsnosti.

  1. Stipendija Općine Stupnik dodjeljuje se za 10 mjeseci, odnosno pet mjeseci ako u tom roku prema nastavnom planu fakulteta za koji je stipendija odobrena, završava nastavni plan korisnika stipendije, računajući od 1. listopada 2020. godine.

Iznos stipendije za učenike srednjih škola utvrđuje se u visini od 500,00 kuna mjesečno, a za studente u visini od 700,00 kuna mjesečno.

  1. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti su uspjeh u školovanju i kriterij izvrsnosti. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju su socijalni status i uspjeh u školovanju. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja su utvrđena deficitarnost i uspjeh u školovanju.
  2. Natječaj traje 15 dana od dana objave na web stranici Općine Stupnik i oglasnoj ploči Općine Stupnik.

Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja na adresu: Općina Stupnik, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik, s naznakom “za natječaj za dodjelu stipendije Općine Stupnik” ili se osobno predaju na istoj adresi u pisarnici, soba broj 4, u zatvorenoj omotnici.

Otvoreni rok za predaju zamolbe je od 01.10.-15.10.2020. godine.

Zamolbe se dostavljaju isključivo na obrascu koji se nalazi u prilogu natječaja objavljenog na www.stupnik.hr, a može se dobiti i u Općini Stupnik, Gornjostupnička 33, soba broj 4.

Uz zamolbu za dodjelu školske/studentske stipendije prema kriteriju izvrsnosti Općine Stupnik potrebno je priložiti:

1) važeću osobnu iskaznicu (preslika) ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od datuma objave natječaja),

2) domovnicu (preslika),

3) rodni list (preslika),

4) za učenike srednje škole, potvrdu o upisu u srednju školu za školsku godinu 2020./2021.,

5) za učenike srednje škole, svjedodžbu prethodnog razreda (preslika),

6) za studente prve godine, potvrdu o upisu na studij akademske godine 2020./2021. s podacima o broju bodova koje student ima za upis na odgovarajući studij,

7) za studente viših godina, potvrdu o upisu na studij akademske godine 2020./2021. s podacima kada je upisana prva godina studija te prijepisom ocjena,

8) dokaz o sudjelovanjima i osvojenim nagradama na značajnim natjecanjima (županijsko, državno, međunarodno), o vrijednim priznanjima (rektorova/dekanova nagrada) i to za prethodne  dvije godine školovanja,

9) dokaz o usporednom pohađanju dvije škole ili dva fakulteta (potvrda o upisu),

10) izjavu kandidata pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ne prima stipendiju iz nekog drugog izvora (općinskog, županijskog, državnog proračuna ili od neke druge institucije ili subjekta),

11) izjavu kandidata pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu,

12) životopis.

Uz zamolbu za dodjelu školske/studentske stipendije prema socijalnom kriteriju Općine Stupnik potrebno je priložiti:

1) važeću osobnu iskaznicu (preslika) ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od datuma objave natječaja),

2) domovnicu (preslika),

3) rodni list (preslika),

4) za učenike srednje škole, potvrdu o upisu u srednju školu za školsku godinu 2020./2021.,

5) za učenike srednje škole, svjedodžbu prethodnog razreda (preslika),

6) za studente prve godine, potvrdu o upisu na studij akademske godine 2020./2021. s podacima o broju bodova koje student ima za upis na odgovarajući studij,

7) za studente viših godina, potvrdu o upisu na studij akademske godine 2020./2021. s podacima kada je upisana prva godina studija te prijepisom ocjena,

8) dokaz da je kandidat, odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu – rješenje Centra za socijalnu skrb (preslika),

9) dokaz da je kandidat dijete bez roditelja – smrtni list roditelja (preslika),

10) dokaz da je kandidat dijete samohranog roditelja – presuda o razvodu braka (preslika),

11) dokaz da je roditelj nezaposlen i vodi se u evidenciji – potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (preslika),

12) dokaz da je kandidat osoba s invaliditetom – rješenje HZMO-a (preslika),

13) potvrde o visini dohotka i primitaka (Porezna uprava) za kandidata i sve punoljetne članove kućanstva za tekuću godinu (preslike) ili izjavu koja se nalazi u prilogu zamolbe,

14) izjavu kandidata pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ne prima stipendiju iz nekog drugog izvora (općinskog, županijskog, državnog proračuna ili od neke druge institucije ili subjekta),

15) izjavu kandidata pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu,

16) životopis.

Uz zamolbu za dodjelu školske stipendije Općine Stupnik učenicima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima potrebno je priložiti:

1) važeću osobnu iskaznicu (preslika) ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od datuma objave natječaja),

2) domovnicu (preslika),

3) rodni list (preslika),

4) potvrdu o upisu u srednju školu za školsku godinu 2020./2021., sa obaveznom naznakom za koje zanimanje se učenik školuje,

5) svjedodžbu prethodnog razreda (preslika),

6) izjavu kandidata pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ne prima stipendiju iz nekog drugog izvora (općinskog, županijskog, državnog proračuna ili od neke druge institucije ili subjekta),

7) izjavu kandidata pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu,

8) životopis.

Ukoliko se ne priloži cjelokupna tražena dokumentacija zamolba za dodjelom stipendije se neće razmatrati.

  1. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Stupnik bit će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Stupnik u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zamolbi. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku. Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu kandidata koju proslijeđuje Općinskom vijeću koje donosi odluku o dodjeli stipendija. Svakom kandidatu bit će dodijeljena šifra prilikom predaje zamolbe te će prijedlog liste i konačna lista biti objavljene na službenim internet stranicama i oglasnoj ploči Općine Stupnik pod šiframa kandidata za dodjelu stipendija (umjesto imena i prezimena kandidata).
  2. Korisnik stipendije Općine Stupnik ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije.
  3. Stipendist koji je primao stipendiju Općine Stupnik protivno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Stupnik ili se naknadnom provjerom utvrdi da je stipendiju dobio temeljem neistinite fabricirane ili krivotvorene dokumentacije dužan je vratiti primljenu stipendiju. Stipendist je dužan dokazati da je završio školsku/akademsku godinu u kojoj je primao stipendiju u roku 6 (šest) mjeseci od prestanka primanja stipendije, a u protivnom je dužan vratiti primljenu stipendiju.

                                                                                                            Općinski načelnik                                                                                                                                                                     Bruno Perković, v.r.

Natječaj za dodjelu stipendija

Zamolba za dodjelu stipendije

Thank you for your upload

Skip to content