logo

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE STUPNIK - Općina Stupnik

Tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o., kao novi koncesionar za odvoz miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, u periodu od 22.11.2017. godine do 30.12.2017. godine vrši terensku evidenciju korisnika odvoza miješanog komunalnog otpada i dodjelu spremnika za miješani komunalni otpad te vreća za selektivni (papir i plastiku) otpad.

 

Korisnici koji prilikom podjele spremnika neće biti kod kuće moći će spremnike preuzeti u Općini Stupnik ili putem niže objavljenih kontakata koncesionara:

 

EKO – FLOR PLUS d.o.o.

Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje

tel:+385 49 587 810

fax:+385 49 249 240

info@eko-flor.hr

www.eko-flor.hr

 

Svaki vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno korisnik posebnog dijela nekretnine, pravna ili fizička osoba, zakonom je obvezan koristiti javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Ne preuzimanje spremnika za komunalni otpad ne oslobađa fizičke i pravne osobe obveze korištenja i plaćanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada!

 

(Davatelj javne usluge će nakon jednog pokušaja dostave spremnika, u slučaju kada se korisnik usluge ne zatekne u objektu kojeg je vlasnik/korisnik ili u slučaju kada korisnik usluge odbija preuzeti spremnik, istog evidentirati kao korisnika usluge)

 

VAŽNO UPOZORENJE: Na lokacijama gdje su postavljeni zeleni otoci za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, metala, plastike, stakla i tekstila postaviti će se video nadzor te će svi oni koji nepropisno odlažu komunalni otpad, u ili pored spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, biti sankcionirani!

Thank you for your upload

Skip to content