logo

Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine za dostavu podataka o nekretninama - Općina Stupnik

Tko i zašto uvodi porez na nekretnine?

Porez na nekretnine uveden je na prijedlog Vlade Republike Hrvatske odlukom Hrvatskog sabora iz prosinca 2016. i definiran Zakonom o lokalnim porezima (NN 115/16). Odredbe o porezu na nekretnine stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine, a za njegovu provedbu zaduženi su svi gradovi i općine, pa tako i Općina Stupnik.

 

Znači li to da ću plaćati dva davanja – komunalnu naknadu i porez na nekretnine?

Ne. Porez na nekretnine će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu, porez na kuće za odmor i spomeničku rentu time da porez na nekretnine korigira komunalnu naknadu s dva faktora – koeficijentom dobi i koeficijentom stanja.

 

Tko je porezni obveznik?

Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat.

 

Što se smatra nekretninom?

Kao predmetom oporezivanja smatra se:

v stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje (bez obzira da li je legaliziran ili ne i bez obzira da li je u zoni ili izvan građevinske zone)

v poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,

v garažni prostor,

v drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/ prostorije, ostave, spremišta, ljetne kuhinje, zimski vrtovi)

v ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene (zapušteni hoteli, izgrađeni objekti bez poslovanja),

v građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

v neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja i ako su protekle dvije godine od pravomoćnosti građevinske dozvole ili drugog akta za građenje ili od dana izdavanja potvrde glavnog projekta

 

Što je korisna površina?

Porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta.

 

Što je to koeficijent dobi (godina izgradnje objekta) i rekonstrukcija?

Koeficijent dobi ovisi o godini izgradnje te se utvrđuje za razdoblje građenja:

1). do 1940. godine; 2) od 1941. do 1970. godine; 3) od 1971. do 1987. godine; 4) od 1988. do 2005. godine; 5) od 2006. godine nadalje. Ukoliko je na objektima izvedena rekonstrukcija sukladno propisima o gradnji, koeficijent dobi utvrđuje se prema razdoblju rekonstrukcije. Pritom je rekonstrukcija građevine izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine.

 

Što je to koeficijent stanja?

Koeficijent stanja utvrđuje se za: 1) prostore koji zbog oštećenja ili nedostataka pojedinih dijelova nisu prikladni za uporabu sukladno svojoj namjeni; 2) prostore koji su prikladni za uporabu sukladno svojoj namjeni; 3) prostore koji su prikladni za uporabu sukladno svojoj namjeni i raspolažu dodatnim sadržajima (bazen, sportski tereni, saune i sl.)

 

Što se smatra dodatnim sadržajem?

Dodatni sadržajima smatraju se osobito bazeni, saune, sportski tereni, uzletno-sletne staze, heliodromi i srodni sadržaji.

 

Što trebam napraviti i čemu služe obrasci uz ovaj dopis?

Molimo da popunite priložene obrasce prema vrsti nekretnine koju posjedujete te nam iste dostavite u Općinu Stupnik.

Pomoć za upis podataka u zapisnik su podaci iskazani na danjem važećem rješenju za komunalnu naknadu koje Vam je izdala Općina Stupnik pod  uvjetom da nije bilo naknadne dogradnje objekata koja bi utjecala na promjenu površine.

 

Što ako ne pošaljem tražene podatke?

U tom će se slučaju porezna obveza utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina Stupnik, ali s najvišim koeficijentom za stanje i najvišim koeficijentom za dob nekretnine, zbog čega će Vam se obračunati najveći iznos poreza za Vašu nekretninu.

 

U kojem roku trebam dostaviti tražene podatke?

Najbolje je da odmah ispunite obrasce i pošaljete nam ih poštom, faxom, elektronskom poštom ili nam ih osobno dostavite.

Krajnji rok za dostavu podataka propisan Zakonom je 31. listopada 2017.

 

Kada i kako ću dobivati račune temeljem novog poreza na nekretnine?

Rješenje o porezu na nekretninu primit ćete najkasnije do 31. ožujka sljedeće godine. Uz to rješenje bit će priložene i uplatnice.

 

Što je oslobođeno od plaćanja poreza na nekretnine?

Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine koje su u vlasništvu i koje koristi jedinica lokalne samouprave i na sakralne objekte u kojima se obavljaju vjerski obredi.

 

Znači li to da će mi biti obračunat porez na staje?

Ako se radi o staji čija je namjena smještaj stoke za osobne potrebe, neće se oporezivati, a ako je smještaj stoke komercijalna djelatnost (OPG, poljoprivredni obrt, tvrtka koja se bavi poljoprivrednom djelatnosti) onda se oporezuje staja kao i ostali gospodarski objekti vezani uz djelatnost.

 

Kome da se obratim za pomoć kod popunjavanja obrazaca?

Za pomoć pri popunjavanju obrasca slobodno se obratite na brojeve telefona:

01/65 93 985 i 65 89 300.

 

Popunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti na jedan od načina koji Vam najviše odgovara:

1. putem pošte na adresu: OPĆINA STUPNIK, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik,

2. osobno dostaviti u pisarnicu Općine Stupnik (soba br. 4),

3. putem faxa br. 01/65 93 988,

4. putem elektronske pošte na adresu: poreznanekretnine@stupnik.hr

VAŽNO UPOZORENJE

 

Molimo da obrasce popunjavate podacima koji odgovaraju stvarnom stanju nekretnine. Svi dostavljeni podaci biti će provjereni, te će se u slučaju nejasnoća provesti postupak utvrđivanja istinitosti podataka.

 

 

Thank you for your upload

Skip to content