logo

Odluka o 2. izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata 2019 - Općina Stupnik

Temeljem članka 82. Pravilnika o Proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i članka 16. Statuta Općine Stupnik  (“Glasnik Zagrebačke županije” 03/18 i 07/20) Općinsko vijeće Općine Stupnik na 43. sjednici održanoj 07. listopada 2020. godine donosi

 

 

 

 ODLUKU O 2. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA PO GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

 

 

Članak 1.

 

Članak 4. Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Stupnik za 2019. godinu  KLASA: 021-01/20-01/4, URBROJ: 238/28-1-20-4 od 27. svibnja 2020. godine (“Glasnik Zagrebačke županije” 18/20)  i  KLASA: 021-01/20-01/5, URBROJ: 238/28-1-20-3 od 17. lipnja 2020. godine (“Glasnik Zagrebačke županije” 20/20) mijenja se i glasi:

 

 

Višak prihoda poslovanja utvrđen u članku 3. sastoji se od sljedećih izvora financiranja:

 1. Neutrošeni Prihodi za posebne namjene iznose 10.934.800,62 kn a odnose se na komunalni doprinos (7.047.970,34 kn), komunalnu naknadu     (3.677.764,58 kn) i šumski doprinos (209.065,70 kn),
 2. Neutrošeni Opći prihodi i i primici u iznosu od 2.932.510,07 kn ,
 3. Neutrošena sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 8.654,87 kn,
 4. Neutrošena sredstva iz izvora Ostale pomoći i darovnice u iznosu      200.000,00 kn.

 

Određuje se da će se sredstva komunalne naknade u iznosu 3.677.764,58 kn rasporediti na sljedeći način:

 • Aktivnost Osnovna djelatnost DVD-a 570.000,00 kn,
 • Kapitalni projekt Park u zoni kapele sv. Benedikta 1.748.764,58 kn,
 • Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta 69.000,00 kn,
 • Aktivnost Održavanje javnih zelenih površina 200.000,00 kn,
 • Aktivnost Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila 50.000,00 kn,
 • Aktivnost Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 000,00 kn,
 • Aktivnost Unapređenje usluga javnog prijevoza 1.000.000,00 kn.

 

 

Određuje se da će se sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 7.047.970,34 kn rasporediti na sljedeći način:

 • Kapitalni projekt Reciklažno dvorište 91.000,00 kn,
 • Kapitalni projekt Izgradnja, sanacija i opremanje javnih površina 227.000,00 kn,
 • Kapitalni projekt Ceste 1.263.000,00 kn,
 • Kapitalni projekt Pločnici 1.152.000,00 kn,
 • Kapitalni projekt Ulaganja u objekte i uređaje vodoopskrbe 103.000,00 kn,
 • Kapitalni projekt Ulaganja u objekte i uređaje odvodnje 3.211.970,34 kn.

 

 

Određuje se da će se sredstva šumskog doprinosa u iznosu 209.065,70 kn rasporediti na sljedeći način:

 • Kapitalni projekt Ceste 209.065,70 kn.

 

Određuje se da će se sredstva općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.932.510,07 kn rasporediti na sljedeći način:

 • Kapitalni projekt Opremanje trgovačkog društva u vlasništvu Općine Stupnik 120.000,00 kn,
 • Aktivnost Osnovna djelatnost udruga u sportu 310.000,00 kn,
 • Aktivnost Osnovna djelatnost udruga u kulturi 101.000,00 kn,
 • Aktivnost Sufinanciranje redovnih programa gradskih dječjih vrtića 358.510,07 kn,
 • Aktivnost Sufinanciranje redovnih programa privatnih dječjih vrtića i sufinanciranje dadilja 1.900.000,00 kn,
 • Kapitalni projekt UPU centra Općine Stupnik 115.000,00 kn,
 • Kapitalni projekt Dodatno ulaganje u općinsku zgradu, Donjostupnička 47 28.000,00 kn.

 

 

Određuje se da će se sredstva iz izvora ostale pomoći i darovnice u iznosu 200.000,00 kn rasporediti na sljedeći način:

 • Kapitalni projekt Ceste 200.000,00 kn (Izgradnja ceste prema groblju).

 

Određuje se da će se sredstva iz izvora naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 8.654,87 kn rasporediti na sljedeći način:

 • Kapitalni projekt UPU centra Općine Stupnik 8.654,87 kn.

 

 

 

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.

 

 

KLASA: 021-01/20-01/7

URBROJ: 238/28-1-20-3

Stupnik, 07. listopada 2020.

 

Općinsko vijeće Općine Stupnik

Predsjednik

 

Nenad Maljković, dipl.oec.

Thank you for your upload

Skip to content