logo

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeć - Općina Stupnik

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 16. Statuta Općine Stupnik (Glasnik Zagrebačke županije  3/18, 7/20 i 9/21), Općinsko vijeće Općine Stupnik na  7. sjednici održanoj dana 29.12.2021. donijelo je

 

 

ODLUKU O 2. IZMJENI I DOPUNI POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE STUPNIK

 

 U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Stupnik (Glasnik Zagrebačke županije 3/18) članak 102. mijenja se, nadopunjuje i glasi:

 

Građani, predstavnici udruga građana, mjesnih odbora, medija i političkih stranaka imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel, uređaje za snimanje i dr., bez odobrenja predsjednika Općinskog vijeća).

Predsjednik Općinskog vijeća može ograničiti broj osoba koji prisustvuju sjednici Općinskog vijeća u slučaju da je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, kao i u svrhu održavanja reda.

 

 

Ova odluka  stupa na snagu osmi dan od objave, a objavljuje se u Glasniku Zagrebačke županije.

 

 

KLASA: 021-01/21-01/12

URBROJ: 238/28-01-21-5

Stupnik,  29. prosinca 2021.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

 

Danijel Miholić

 

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća

 

 

Thank you for your upload

Skip to content