logo

Odluka o izradi Procjene rizika - Općina Stupnik

 

KLASA: 810-01/21-01/4

URBROJ: 238/28-02-21-4

Stupnik, 26. ožujka 2021.

 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne (NN br. 82/15) te članka 8. stavak 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika i članka 28. Statuta Općine Stupnik (Glasnik Zagrebačke županije 3/18, 7/20, 9/21) Načelnik Općine Stupnik, dana 26. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU

o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Stupnik

i osnivanju Radne skupine za izradu

Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Stupnik

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Stupnik (u daljnjem tekstu: Procjena), osniva Radna skupina za izradu Procjene rizika te određuje koordinator, nositelji i izvršitelji izrade Procjene rizika.

Članak 2.

Postupak izrade Procjene propisan je Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Zagrebačke županije od 13. veljače 2017., KLASA: 022-01/17-01/09, URBROJ: 238/1-03-17-38.

Identifikacija prijetnji za područje Općine Stupnik, a koja će služiti kao registar rizika, izvršena je prilikom izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Stupnik, svibanj 2018. te će se uskladiti s Procjenom rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.

Postupak izrade Procjene rizika obuhvaća primjenu metodologije za izradu Procjene rizika, korištenje uputa za izradu svakog pojedinogscenarija, izradu matrica i karata rizika i prijetnji, analizu sustava civilne zaštite te vrednovanje rizika.

Članak 3.

Nositelj izrade Procjene rizika je Načelnik Općine Stupnik, a koordinator u postupku izrade Procjene rizika je načelnik Stožera civilne zaštite Općine Stupnik.

Članak 4.

Osniva se Radna skupina za izradu Procjene rizika u koju se imenuju:

  1. Danijel Miholić, načelnik Stožera civilne zaštite Općine Stupnik kao koordinator i voditelj Radne skupine,
  2. Valentina Ivanović, predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela i član stožera CZ,
  3. Josip Vađić, predstavnik vatrogastva i član stožera CZ,
  4. Tomislav Požega, predstavnik Stupničkog komunalca d.o.o. i član stožera CZ.

Članak 5.

Obaveze Radne skupine:

  • prikupljanje podataka za analizu i vrednovanje rizika,
  • sudjelovanje u izradi scenarija za određene rizike,
  • sudjelovanje u analizi i vrednovanju identificiranih rizika,
  • kontaktiranje s nadležnim tijelima državne uprave i pravnim osobama u svrhu prikupljanja podataka za analiziranje i vrednovanje rizika,
  • utvrđivanje Nacrta Procjene rizika.

Članak 6.

Za potrebe izrade Procjene rizika ugovorom je angažiran ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta temeljem članka 7. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i JLP(R)S  (NN broj 65/16).

 

Članak 7.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne skupine obavljat će jedinstveni upravni odjel Općine Stupnik nadležan za poslove iz sustava civilne zaštite.

 

 

Članak 8.

Načelnik Općine Stupnik dostavlja Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Stupnik Općinskom vijeću Općine Stupnik radi donošenja.

 

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije  i na internetskim stranicama Općine.

 

 

 

 

                                                                                                                 NAČELNIK:

 

                                                                                                  Bruno Perković, ing. prometa

 

___________________

Odluka o izradi Procjene rizikaOdluka o izradi Procjene rizika

Thank you for your upload

Skip to content