logo

Statut i Poslovnik - Općina Stupnik

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Statut Općine Stupnik

Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta

Druga Statutarna odluka o izmjeni i dopuni statuta Općine Stupnik

STATUT pročišćeni tekst

Poslovnikom se utvrđuje i uređuje unutarnje ustrojstvo Općinskog vijeće Općine Stupnik , a osobito postupak konstituiranja, izbor, djelokrug i način rada radnih tijela, prava i dužnosti članova, izbor predsjednika i potpredsjednika, odnos vijeća i načelnika, akti vijeća, donošenje proračuna, poslovni red na sjednicama, javnost rada te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Stupnik

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općine Stupnik

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća

POSLOVNIK pročišćeni tekst

Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stupnik

Odluka o 2. izmjenama Poslovnika Općine Stupnik 2023

 

Thank you for your upload

Skip to content