logo

Vizija Općine Stupnik - Općina Stupnik

Općina Stupnik je jedinica lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji koja
predstavlja jednu od suvremenih i najrazvijenijih općina u Zagrebačkoj županiji, s
profitabilnim gospodarstvom, u kojoj žive zadovoljni i poduzetni ljudi u ekološki očuvanom
krajoliku, s visokom razinom kvalitete života maloga mjesta neposredno uz veliki Grad
Zagreb.
Visoka stopa zaposlenih u ekološki prihvatljivoj proizvodnji, poduzetništvu i
poljoprivredi doprinosi visokom životnom standardu i socijalnoj osjetljivosti.
MISIJA OPĆINE STUPNIK
Općina Stupnik kao jedinica lokalne samouprave osnovana je temeljem Ustava
Republike Hrvatske i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U tom smislu misija je Općine da efikasno, pravodobno i kvalitetno izvršava funkcije i
zadatke koji su joj stavljeni u nadležnost Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi te ostalih poslova dodijeljenih joj posebnim zakonima.
Općinsko vijeće, Općinski načelnik te službenici i namještenici Općine Stupnik,
pridržavajući se zakonskih i podzakonskih propisa unapređuju kvalitetu života i rada u
Općini, služe svojim mještanima nastojeći proračunski novac utrošiti za zadovoljenje
njihovih potreba na ekonomičan, učinkovit i transparentan način, omogućavajući im
participaciju u odlučivanju.
KLJUČNI CILJEVI OPĆINE STUPNIK
Ciljevi Općine Stupnik su ostvarivanje zadataka utvrđenih u Zakonu o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi a definiranih u “Izjavi o misiji”. Ono što je određeno
misijom Općine konkretizirat će se u “Ciljevima” kako bi se ostvario razlog i svrha
postojanja Općine. Određivanjem ciljeva određujemo izbor budućega stanja te racionalno
korištenje raspoloživih sredstava.
Ciljevi Općine Stupnik su:
– strateški (organizacijski) i operativni.
Strateški ciljevi proizlaze iz vizije i misije Općine Stupnik, višegodišnji su i definiraju
željene i očekivane rezultate Općine kao cjeline.
Strateški ciljevi predstavljati će početnu točku za utvrđivanje specifičnijih i detaljnijih
ciljeva ustrojstvenih jedinica Općine (Jedinstvenog upravnog odjela i Vlasitiog pogona
Općine Stupnik).
Strateški ciljevi Općine Stupnik su:
 Stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj prvenstveno izgradnjom komunalne
infrastrukture,
 Poticanje razvoja poduzetništva (potencijalnih i postojećih poduzetnika), daljnji
razvoj Gospodarske zone Stupnik te razvoj poljoprivrede i obiteljskih gospodarstava,
 Unapređenje kvalitete života i razvoj civilnog društva (s prioritetima na razvoju
obrazovanja, športa i rekreacije, kulturno-zabavnih programa te razvoj zdravstvenih
i socijalnih programa)
 Održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom (s prioritetima očuvanja i
zaštite okoliša, te očuvanje i promocija kulturne baštine)
 Osiguravanje prostorno-planskih pretpostavki za razvoj,
 Povećanje standarda i kvalitete života ponajprije kroz povećanje zaposlenosti
stanovništva,
 Dugoročna stabilnost prihoda Općine Stupnik te racionalno, učinkovito i
transparentno trošenje istih,
 Briga o djeci predškolskog uzrasta, socijalno ugroženim osobama te osobama starije
životne dobi.
Budući da operativni ciljevi proizlaze iz organizacijskih (strateških) ciljeva utvrđuju se
na razini Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Stupnik.
S time u vezi, a u skladu s definiranom vizijom i misijom Općine te utvrđenim
prioritetima strateških ciljeva, ključni ciljevi Odjela i Pogona su provođenje istih u suradnji s
mjerodavnim institucijama, vodeći računa da ciljevi koji su po svojoj definiciji specifični,
moraju biti mjerljivi, ostvarivi, orijentirani na rezultat i vremenski određeni (SMART ciljevi).
Ključne ciljeve upravni odjeli će realizirati temeljem utvrđenih nadležnosti Pravilnika
o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Stupnik.

Thank you for your upload

Skip to content