logo

Odluka za provedbeni program - Općina Stupnik

Na temelju Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine” broj 123/17), članka ­­48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine” broj 89/18) i članka 28. Statuta Općine Stupnik („Glasnik Zagrebačke županije“ 3/18, 7/20 i 9/21) Općinski načelnik Općine Stupnik dana 31. prosinca 2021. godine donosi

 

 

ODLUKU

 

o donošenju Provedbenog programa Općine Stupnik za razdoblje 2021.-2025. godine

  

I. Donosi se Provedbeni program Općine Stupnik za razdoblje 2021.-2025. godine.

II. Provedbeni program Općine Stupnik za razdoblje 2021.-2025. godine, uključujući i njegove priloge, sastavni je dio ove Odluke.

III.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim mrežnim stranicama Općine Stupnik.

 

 

KLASA: 022-05/21-01/2

URBROJ: 238/28-02-21-147

Stupnik, 31. prosinca 2021.

 

                                                                                                                  NAČELNIK:

 

                                                                                                Bruno Perković, ing.prometa

 

PROVEDBENI-PROGRAM-OPCINE-STUPNIK

Odluka

 

 

Thank you for your upload

Skip to content