logo

Ostali dokumenti - Općina Stupnik

Izvješće Program održavanja 2023

Izvješće Program građenja 2023

Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa 2023

Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 2023

Izvješće o radu Općinskog načelnika srpanj-prosinac 2023.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2023_

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu 2023_

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Stupnik za 2024. godinu

Izvještaj o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava političkim strankama u 2023

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2024

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Stupnik za 2023.

Program zaštite divljači 2023.-2033.

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Stupnik za 2022. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024

Plan upravljanja imovinom Općine Stupnik za 2024. godinu

Strategija zelene urbane obnove Općine Stupnik

Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

Izvješće o radu Općinskog načelnika siječanj – lipanj 2023

Procedura zaprimanja i provjere računa.

Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Stupnik revizija 1

Popis udjela u vlasnistvu poslovnih subjekata clanova Opcinskog vijeca Opcine Stupnik

Izmjena plana prijma za 2023_

Izvjesce o radu Opcinskog nacelnika srpanj prosinac 2022 Izvjesce o izvrsenju Programa utroska sredstava sumskog doprinosa 2022

Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2022

Izvjesce o izvrsenju Programa o koristenju sredstava naknade za zadrzavanje nezakonito izgradenih zgrada 2022

Izvjesce o izvrsenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2022

Izvjesce o izvrsenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu 2022

Izvjesce o izvrsenju Programa gradenja objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2022 Izvjesce o provedbi Plana gospodarenja otpadom 2022 Izvjesce o primjeni agrotehnickih mjera 2022

Izvjesce o izvrsenju Plana djelovanja prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Provedbeni plan unapredenja zastite od pozara na podrucju Opcine Stupnik za 2023. godinu

Izvjestaj o iznosu rasporedenih i isplacenih sredstava politickim strankama i nezavisnim vijecnicima u 2022 Analiza o stanju sustava civilne zastite na podrucju Opcine Stupnik za 2022

Godisnji plan razvoja sustava civilne zastite na podrucju Opcine Stupnik za 2023

Procedura o izdavanju i obracunu naloga za sluzbeno putovanje

Procedura zaprimanja e racuna

Pravilnik o blagajnickom poslovanju

Plan upravljanja imovinom Opcine Stupnik za 2023. godinu

Plan djelovanja u podrucju prirodnih nepogoda 2023

Izvjesce o provedbi Plana upravljanja imovinom Opcine Stupnik za 2021. godinu

Suglasnost na primjenu cjenika za obavljanje JU sakupljanja komunalnog otpada 2022

Ocitovanje na primjenu cjenika_Eko_Flor_ 2022

PRAVILNIK O BLAGAJNICKOM POSLOVANJU

Izvjesce o radu Opcinskog nacelnika sijecanj lipanj 2022

Procedura zaprimanja racuna Opcina Stupnik RJESENJE_O_OTVARANJU_POJEDINACNOG_ISPRAVNOG_POSTUPKA_Z 8786 2022

Izvjesce o radu opcinskog nacelnika za period srpanj prosinac 2021

Izvjesce o izvrsenju Programa utroska sredstava sumskog doprinosa 2021

Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture 2021

Izvjesce o izvrsenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2021

Izvjesce o izvrsenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu 2021

Izvjesce o izvrsenju Programa gradenja objekata i uredaja komunalne infrastrukture 2021

Kodeks ponasanja clanova Opcinskog vijeca

Izvjesce o primjeni agrotehnickih mjera 2021.

Izvjesce o poslovanju Stupnickog komunalca d.o.o. 2021.

Izvjesce o izvrsenju Plana djelovanja u podrucju prirodnih nepogoda za 2021.

Izvjesce nacelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. Analiza upravljanja i raspolaganja nogometnim igralistem 1 Procedura stvaranja ugovornih obveza

IZVJESTAJ Odluka o rasporedivanju sredstava politickim strankama i nezavisnim vijecnicima 2020 1

Izvjestaj o iznosu rasporedenih i isplacenih sredstava politickim strankama i nezavisnim vijecnicima u 2021 Procedura o izdavanju i obracunu naloga za sluzbeno putovanje 1

2022 Provedbeni plan Opcina StupnikDDD 2022

2022 Prijedlog programa mjera Opcina Stupnik2022. DDD

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zastite 2022 2025

Analiza stanja sustava civilne zastite za 2021

Godisnji plan razvoja sustava civilne zastite za 2022.

Plan upravljanja imovinom Opcine Stupnik za 2022 godinu

Procjena rizika od velikih nesreca

Izvjesce o provedbi Plana upravljanja imovinom Opcine Stupnik za 2020.

Izvjesce s ugradenim ocitovanjem Opcina Stupnik bez potpisa.docx

Izvjesce Stupnicki komunalac d.o.o. 2020. godina

Izvjesce o radu Opcinskog nacelnika sijecanj lipanj 2021

Izvjesce o izvrsenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu 2020

Izvjesce o izvrsenju Program gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture 2020.

Izvjesce o utrosku sredstava sumskog doprinosa 2020

Izvjesce o radu Opcinskog nacelnika za period srpnj prosinac 2020

Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture 2020.

Izvjesce o izvrsenju Programa o koristenju sredstava naknade za zadrzavanje nezakonito izgradenih zgrada u prostoru 2020

Izvjesce o izvrsenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2020

Godisnji plan razvoja sustava civilne zastite za 2021.

Izvjesce o stanju sustava civilne zastite 2020.

Izvjesce o provedbi Plana gospodarenja otpadom 2020.

Izvjesce o primjeni agrotehnickih mjera 2020.

Analiza upravljanja i raspolaganja nogometnim igralistem

Izvjesce o stanju u prostoru 2016. 2020.

IZVJESTAJ Odluka o rasporedivanju sredstava politickim strankama i nezavisnim vijecnicima 2020

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zastite Opcine Stupnik za razdoblje od 2021. do 2024.

Plan upravljanja imovinom za 2021.

Plan djelovanja u podrucju prirodnih nepogoda za 2021.

IZVJESCE O RADU OPCINSKOG NACELNIKA sijecanj lipanj 2020

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.

Izvješće o izvršenju Programa o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2019.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

Plan zaštite od požara Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2019. godinu

Izvješće o radu Općinskog načelnika za period srpanj prosinac 2019. godine

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu

Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom za 2019

Procjena rizika od velikih nesreća Općina Stupnik

Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2017. godinu 1

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu 1

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu

Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

SUBVENCIJE 2017

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017. 2020. godina

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA

Godisnji plan natjecaja 2017 udruge

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu

Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2016. godinu

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2016. godinu

Izvješće načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja za 2016. godinu

Dodijeljene potpore bespovratna sredstva i donacije 2016

Dodijeljene potpore bespovratna sredstva i donacije 2014.

Strateški razvoji program Općine Stupnik

Dodijeljene_potpore_bespovratna_sredstva_i_donacije_2015

Godisnji_plan_natjecaja_2017.__Udruge

Izvjesce_o_stanju_sustava_zastite_i_spasavanja_2015

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu (1)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu

IZVJEŠĆE_O_PROVEDBI_PLANA_GOSPODARENJA_OTPADOM_OPĆINE_STUPNIK_ZA_2015_GODINU sa_klasom

 

 

 

Thank you for your upload

Skip to content