logo

Pristup informacijama - Općina Stupnik

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Stupnik. Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

 

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

1. putem pošte na adresu: Općina Stupnik, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik, ili neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu na istoj adresi
2. usmeno, putem telefona na broj 01/6589 300 ili telefaxom na broj 01/6593 988
3. putem elektroničke pošte: opcina-stupnik@stupnik.hr

 

Pisani zahtjev se podnosi na propisanom obrascu i sadrži:

1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
3. ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

 

Načini ostvarivanja prava:

– neposrednim davanjem informacije
– davanjem informacije pisanim putem
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija podnosi se na propisanom obrascu.

 

Zahtjevi:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Dodijeljena bespovratna sredstva, sponzorstva, donacije:

Subvencije 2013.

Subvencije 2014.

Subvencije 2015.

Subvencije 2016.

Subvencije 2017.

Subvencije 2018.

Subvencije 2019.

Subvencije 2020.

Subvencije 2021.

Subvencije 2022.

Subvencije 2023.

 

Planovi savjetovanja:

Plan savjetovanja 2019

Plan savjetovanja 2020

Plan savjetovanja 2021

Plan savjetovanja 2022

Plan savjetovanja 2023

Plan savjetovanja 2024

 

Izvješća:

Izvjesce 2015

Izvjesce 2016

Izvjesce 2017

Izvjesce 2018

Izvjesce 2019

Izvjesce 2020

Izvjesce 2021

Izvjesce 2022

Izvjesce 2023

 

Asset lista:

Popis registara i baza podataka (asset lista)

 

Otvorena dozvola:

Djelo “Popis registara i baza podataka”, čiji je autor Općina Stupnik ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.
Bazirano je na djelu koje se nalazi na https://stupnik.hr/pristup-informacijama/

Datum posljednje izmjene: u stvarnom vremenu.

Općina Stupnik – http://www.stupnik.hr/

Otvorena dozvola – https://data.gov.hr/otvorena-dozvola

 

Kriteriji za određivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

 

Službenik za informiranje i zaštitu osobnih podataka – Sanina Jambrek  –  01/6593980

Osoba zadužena za nepravilnosti – Jasminka Očić  –  01/6593984

Povjerenik za etiku – Mirjana Topić – 01/6593975

opcina-stupnik@stupnik.hr

Thank you for your upload

Skip to content