logo

Općinsko vijeće - Općina Stupnik

Djelokrug rada i nadležnost

Općinsko vijeće pred­stavničko je tijela građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obav­lja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.
Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se statutom jedinice lokalne samouprave.
Način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu sa zakonom i statutom.

Predstavničko tijelo odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova. Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo:
1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
3. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za      jedinicu lokalne samouprave,
6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.
Članovi Vijeća

Predstavničko tijelo ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Vijeće broji 13 vijećnika kako slijedi:

Danijel Miholić predsjednik HDZ
Miroslav Lončarić potpredsjednik HDZ
Josip Vađić potpredsjednik SDP
Ivica Piškor član HDZ
Dubravka Jurković Dokuš članica HDZ
Maja Babić članica HDZ
Josip Cvetko član HDZ
Ivan Trgovec član nezavisni
Miroslav Božić član nezavisni
Ljiljana Žuti članica nezavisni
Vladimir Crnečki član nezavisni
Tomislav Vrbanić član nezavisni
Saša Tomečak član Fokus

 

1. MANDATNA KOMISIJA
Miroslav Božić, predsjednik
Saša Tomečak, član
Josip Cvetko, član
2. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
Miroslav Lončarić, predsjednik
Maja Babić, član
Josip Vađić, član
3. ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
Miroslav Ločarić, predsjednik
Danijel Miholić, član
Josip Vađić, član
4. ODBOR ZA FINACIJE I PRORAČUN
Maja Babić, predsjednica
Danijel Miholić, član
Josip Vađić, član
5. ODBOR ZA IMENOVANJE NASELJA, ULICA I TRGOVA
Josip Cvetko, predsjednik
Dubravka Jurković Dokuš, član
Miroslav Božić, član
6. ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
Ivica Piškor, predsjednik
Josip Cvetko, član
Vladimir Crnečki, član

 

7. ODBOR ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
Ivica Piškor, predsjednik
Miroslav Lončarić, član
Josip Vađić, član
8. ODBOR ZA DRUŠTVENE  DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB
Josip Vađić, predsjednik
Ljiljana Žuti, član
Maja Babić, član
9. ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PROSTORNO UREĐENJE
Miroslav Ločarić, predsjednik
Danijel Miholić, član
Saša Tomečak, član
10. ODBOR ZA POLJODJELJSTVO, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU
Ivica Piškor, predsjednica
Miroslav Božić, član
Saša Tomečak, član
11. ODBOR ZA PREDSTAVKE, PRITUŽBE I ZAMOLBE
Miroslav Božić, predsjednik
Maja Babić, član
Vladimir Crnečki, član

 

Thank you for your upload

Skip to content