logo

OBAVIJEST o upisu u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u pedagoškoj godini 2021./2022. za područje Općine Stupnik - Općina Stupnik

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ DIDI

KRAŠIĆ 4 D

10454 KRAŠIĆ

KLASA: 601-03/21-01/05

UR.BROJ: 238-125-06-21- 05

Krašić, 21. travnja 2021.godine

Na temelju članka  1 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13) te članka 3.  Pravilnika o upisu i ispisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Didi, Upravno vijeće daje sljedeću:

 

O  B  A V  I  J  E  S  T

o upisu u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u pedagoškoj godini   2021./2022.

za područje Općine Stupnik

Dječji vrtić Didi  zaprimati će prijave za upis djece u dobi od 1 ( jedne) godine do polaska u osnovnu školu, u sljedeće programe:

 

 1. Redovni 10 – satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi
 2. Program predškole ( za djecu rođenu u periodu od 01.04.2015. do 31.03.2016.godine)

 

Prijave za upis  podnose se od  3. svibnja do 14. svibnja 2021. godine 

 

 

Obrazac  Zahtjeva  za upis možete preuzeti s web stranice Vrtića .

Dodatna pojašnjenja roditelji mogu  se zatražiti na sljedeći broj telefona: 098/382-538.

 

Za upis djeteta ( djece ) u vrtić, roditelj – staratelj dužan je dostaviti:

 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS U VRTIĆ:

 

 1. Zahtjev za upis
 2. Preslika rodnog lista (djeteta)
 3. Potvrda o mjestu prebivališta djeteta (ne starija od 6 mjeseci) ili preslika osobne iskaznice djeteta
 4. Preslike važećih osobnih iskaznica oba roditelja
 5. Potvrda o sufinanciranju ( samo za polaznike s područja Općina Brckovljani i Klinča Sela)

 

Dokumentacija kojom ostvarujete prednost pri upisu:

 

 • Dokaz o zaposlenju roditelja (potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu za oba roditelja)
 • Presliku Rješenja da je roditelj djeteta invalid Domovinskog rata
 • Presliku Pravomoćne presude o razvodu braka za razvedene roditelje
 • Presliku Rješenje ili dokumenta iz kojeg je vidljiv status samohranog roditelja
 • Presliku Rješenja Centra za soc. skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj
 • Za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – preslike rodnih listova

 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE:

 

 1. Zahtjev za upis
 2. Preslika rodnog lista
 3. Potvrda o mjestu prebivališta ( ne starija od 6 mjeseci)ili preslika osobne iskaznice ukoliko ju dijete posjeduje

 

Popunjeni Zahtjevi zajedno s ostalom prikupljenom dokumentacijom predaju se putem službenog e-maila : tajnistvo.didi@gmail.com ili osobno u Područni objekt u koji predajete Zahtjev.

 

Zahtjevi zaprimljeni nakon roka i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama i Web stranici Dječjeg vrtića Didi 31.svibnja 2021. godine.

Djeca koja su stekla pravo na upis u Dječji vrtić Didi temeljem prijave na ovaj Oglas, upisuju se u Vrtić  nakon obavljenog  zdravstvenog  pregleda i potpisanog Ugovora, a počevši od 01. rujna 2021. godine.

Thank you for your upload

Skip to content